Podmienky registrácie

Domov>Podmienky registrácie

Podmienky registrácie a pravidlá pre registrovaných užívateľov

1. Podmienky založenia a vedenia užívateľského konta.

1.1. Na Portáli je možné založiť si užívateľské konto. Užívateľské konto si môže vytvoriť
ktorýkoľvek užívateľ, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:
1.1.1. je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov (v prípade osoby mladšej ako 18
rokov so súhlasom zákonného zástupcu) s trvalým, prechodným aj povoleným
pobytom na území SR. Užívateľské konto si nemôže založiť fyzická osoba – podnikateľ alebo obchodná spoločnosť a iné právnické osoby.
1.2. Užívateľské konto Vám umožní používať niektoré ďalšie funkcionality Portálu,
prípadne Vám umožní pristupovať k niektorým častiam Portálu, ktoré nie sú
prístupné nezaregistrovaným Užívateľom ( „registrovaný Užívateľ“ ).
1.3. Ak si vytvoríte užívateľské konto na Portáli, prihlásenie bude zabezpečené Vami
určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a
malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu
kontu.
1.4. Vytvorením užívateľského konta súhlasíte a budete zodpovedný:
1.4.1. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri
registrácii;
1.4.2. za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
1.4.3. za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a
konta.
1.5. Pokiaľ‘ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám využívať Portál
prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri
používaní Portálu sa riadiť týmito Podmienkami. Porušenie týchto Podmienok týmito
osobami sa bude považovať za porušenie týchto Podmienok Vami.
1.6. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo
tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím
kontaktujte : info@houme.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v
súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba
neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.
1.7. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia)
spoločnosti ideahunter s.r.o, jeho štatutárov, dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady
(vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v
súvislosti s tým, že ste porušili tieto Podmienky.
1.8. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti Portálu v súlade s týmito
Podmienkami môže byť Vaše užívateľské konto zablokované alebo zrušené a môže
Vám byť zamedzený prístup k užívateľskému kontu a akémukoľvek obsahu konta.
Prevádzkovateľ nie je povinný po zrušení konta sprístupniť Vám obsah užívateľského konta.
1.9. Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na
info@houme.sk

2. Ďalšie funkcionality Portálu

2.1. Pridávanie komentárov
2.1.1. Komentáre sú všetky informácie alebo ich časti ponechané registrovanými
Užívateľmi pomocou formulára na portáli houme.sk .
2
2.1.2. Prevádzkovateľ nezasahuje do obsahu komentárov registrovaných Užívateľov,
vyhradzuje si iba právo na odstránenie alebo nezverejnenie týchto komentárov v
prípade, keď:
2.1.2.1. sa priamo netýkajú prevádzky portálu houme.sk,
2.1.2.2. sú v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi,
2.1.2.3. sú urážlivé voči tretím osobám (napr. vulgarizmy),
2.1.2.4. podnecujú k násiliu, rasovej, náboženskej alebo národnostnej
neznášanlivosti,
2.1.2.5. majú reklamný charakter,
2.1.2.6. porušujú autorské alebo patentové práva, obchodné tajomstvo a ďalšie
práva duševného vlastníctva,
2.1.2.7. nemajú zmysel,
2.1.2.8. boli skopírované z všeobecne dostupných zdrojov alebo opakujú
komentáre tohto registrovaného Užívateľa alebo ďalších registrovaných
Užívateľov.
2.1.3. Komentáre sú subjektívnym písomným prejavom vôle registrovaných
Užívateľov, ktorú vyjadrujú na vlastnú zodpovednosť.
2.1.4. Komentáre pridané registrovaným Užívateľom svojim obsahom neporušujú
platné právne predpisy ani práva tretích osôb.
2.1.5. Prevádzkovateľ neberie zodpovednosť za obsah komentárov registrovaných
Užívateľov.
2.1.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vypnúť sekciu Komentáre alebo sám
mechanizmus na vyjadrenie komentárov bez uvedenia dôvodu.
2.1.7. Pridaním komentára vyjadruje registrovaný Užívateľ súhlas s bezplatným
použitím, šírením a uverejňovaním, kopírovaním a modifikáciou, a tiež s
distribúciou pridaných komentárov Prevádzkovateľom.
2.1.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpovedať na pridané komentáre a priamo
kontaktovať Užívateľov, teda autorov komentárov.
2.2. Pridávanie recenzií
2.2.1. Prevádzkovateľ umožňuje vkladať recenzie k jednotlivým testovacím vzorkám
alebo k službám poskytovaných prostredníctvom voucherov. Registrovaný
Užívatelia vkladajú Recenzie celkom samostatne prostredníctvom stránok
Portálu a na týchto stránkach sú automaticky zverejnené bez predchádzajúcej
kontroly Prevádzkovateľom.
2.2.2. S ohľadom na vyššie uvedený postup je Portál službou umožňujúcou ukladanie
informácií poskytnutých registrovanými Užívateľmi (tj. Recenzií).
2.2.3. Prevádzkovateľ nedohliada na obsah ukladaných informácií (Recenzií) a
aktívne nevyhľadáva skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávny obsah
vložených informácií.
2.2.4. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadny vplyv na činnosť registrovaného Užívateľa
pri vkladaní recenzií a žiadnym spôsobom neovplyvňuje obsah Recenzií.
2.2.5. Prevádzkovateľ v zásade Recenzie neodstraňuje avšak tretí subjekt je
oprávnený zaslať Prevádzkovateľovi oznámenie o protiprávnej povahe Recenzie.
Oznámenie musí obsahovať informácie dostatočné na to, aby sa z nich
Prevádzkovateľ preukázateľne dozvedel o protiprávnej povahe Recenzie, pričom
z nej musia vyplývať aspoň nasledujúce informácie:
2.2.5.1. identifikácia Recenzie;
2.2.5.2. odôvodnenie protiprávnosti;
2.2.5.3. odkaz na ustanovenia právnych predpisov, ktoré Recenzia porušuje;
3
2.2.5.4. dôkazy o protiprávnosti (hlavne právoplatné rozhodnutie súdu alebo
iného orgánu).
2.2.6. Prevádzkovateľ neposudzuje protiprávnosť konania a mieru porušenia
právnych predpisov zadávateľom Recenzie. Prevádzkovateľ preto odstráni
Recenziu len v prípade, že oznámenie spĺňa všetky náležitosti podľa bodu
2.2.5.4. tak, aby bola protiprávnosť recenzie preukázateľná.
2.3. Kúpa testovacích vzoriek a voucherov na služby
2.3.1. Prevádzkovateľ umožňuje kúpu jednotlivých testovacím vzoriek alebo
voucherov na služby prostredníctvom virtuálnej meny ( „omrvinka“).
2.3.2. Užívateľ vytvorením užívateľského konta podľa bodu 1.1. získa ………. omrviniek.
2.3.3. Ceny jednotlivých testovacím vzoriek alebo voucherov sú na stránkach
internetového obchodu houme.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vo
virtuálnej mene – omrvinkách.
2.3.4. Pri nákupe si registrovaný Užívateľ vyberie testovaciu vzorku alebo voucher na
základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „Do košíka“. Po
ukončení vyberania testovacích vzoriek alebo voucherov registrovaný Užívateľ.
Registrovaný užívateľ vyplní spôsob doručenia a odošle záväznú objednávku.
Prevádzkovateľ následne odpočíta príslušný počet omrviniek a zašle objednané
testovacie vzorky a/ alebo voucher registrovanému Užívateľovi.
2.3.5. Registrovaný Užívatelia môžu získať omrvinky nasledujúcim spôsobom:
2.3.5.1. Pridaním komentára pod recenzovaný produkt. Odmena za recenziu je definovaná pri každom produkte.

2.3.5.2  Účasť v prieskumoch. Odmena za prieskum ( v omrvinkách ) je definovaná pri každom prieskume zvlášť.

2.3.5.3  Účasť na súťažiach.  Odmena za súťaž ( v omrvinkách ) je definovaná pri každej zvlášť.

2.4. Účasť v prieskumoch
2.4.1. Registrovaný Užívateľ, bude prostredníctvom e-mailu Prevádzkovateľom
pozývaný k prieskumom.
2.4.2. Registrovaný Užívateľ nieje povinný sa účastniť prieskumu. Registrovaný
Užívateľ sa môže pri každej pozvánke zúčastniť sa prieskumu slobodne
rozhodnúť, či sa chce zúčastniť, alebo nie.
2.4.3. Registrovaný Užívateľ nemá žiadny nárok na účasť na určitom počte
prieskumov. Počet prieskumov závisí od druhu došlých zákaziek a od sociodemografických
údajov registrovaného Užívateľa. Istota účasti registrovaného
Užívateľa na prieskumoch preto neexistuje.
2.4.4. Registrovaný Užívateľ sa môže zúčastniť po vyvolaní prieskumu len raz na
vyvolanom prieskume.
2.4.5. Pred každým testom je registrovaný Užívateľ informovaný o predpokladanej
dĺžke testu a o odmene. Predpokladaná dĺžka trvania testu je odhadovaná
prostredníctvom interného predbežného testu. Individuálna dĺžka testu pre
jednotlivých registrovaných Užívateľov sa môže samozrejme odchyľovať.
2.4.6. Omrvinky registrovaný Užívateľ získa len za úplný dokončený prieskum.
Smerodajný je hlavný prieskum a nie predbežný prieskum na stanovenie
vhodnosti testujúceho pre hlavný prieskum.
2.4.7. Účasť na prieskume je dovolená len registrovaným Užívateľom, ktorí získali
pozvánku na prieskum. Údaje o registrovaných Užívateľoch, ktorí sa zúčastňujú
prieskumu bez prechádzajúcej pozvánky, sa v analýze prieskumu nezohľadnia a
preto nebudú tiež odmenené omrvinkami.
2.4.8. Každý prieskum sa uskutočňuje v určitom termíne. Údaje o registrovaných
Užívateľoch, ktorí sa zúčastňujú prieskumu mimo termínu , sa v analýze
prieskumu nezohľadnia a preto nebudú tiež odmenené omrvinkami.
4
2.5. Účasť na súťažiach
2.5.1. Registrovaný Užívateľ sa bude môcť zúčastniť súťaže.
2.5.2. Registrovaný Užívateľ nieje povinný sa účastniť súťaže. Registrovaný
Užívateľ sa môže pri každej súťaži slobodne rozhodnúť, či sa chce zúčastniť,
alebo nie.
2.5.3. Registrovaný Užívateľ nemá žiadny nárok na účasť na určitom počte súťaží.
Istota účasti registrovaného Užívateľa na súťaži neexistuje.
2.5.4. Registrovaný Užívateľ sa môže zúčastniť po vyvolaní súťaže len raz na
vyvolanej súťaži.
2.5.5. Pred každou súťažou je registrovaný Užívateľ informovaný o podmienkach
súťaže.
2.5.6. Účasť v súťaži je dovolená len registrovaným Užívateľom.
3. Zmeny podmienok
3.1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky v primeranom rozsahu jednostranne
zmeniť, najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien
ovplyvňujúcich napr. Komunikáciu Prevádzkovateľa s registrovaným Užívateľom ale
aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien funkcionalít poskytovaných Prevádzkovateľom.
3.2. Pokiaľ Prevádzkovateľ realizuje zmeny Podmienok, je povinný to oznámiť
registrovanému Užívateľom aspoň 14 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej
verzie Podmienok vo forme e-mailu zaslaného na ich aktuálne e-mailové adresy.
Súčasťou oznámenia bude aj znenie Podmienok vo formáte .pdf, príp. v inom formáte
umožňujúcom zobrazenie textovej podoby Podmienok a ich prípadnú jednoduchú
archiváciu. Registrovaný Užívateľ je oprávnený zmeny Podmienok odmietnuť, a to
písomne listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa, alebo vo forme e-mailu
zaslaného na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Ak Užívateľ neodmietne zmeny
Podmienok, má sa za to, že nové znenie (novú verziu) Podmienok akceptoval prvým
prihlásením k svojmu používateľskému účtu; to platí iba vtedy, ak bola
registrovanému Užívateľovi nová verzia podmienok včas zaslaná.
3.3. Pokiaľ registrovaný Užívateľ Prevádzkovateľovi spôsobom podľa bodu 3.2. oznámi,
že nové zmeny Podmienok neakceptoval, Prevádzkovateľ je v takom prípade
oprávnený ukončiť registráciu Užívateľa na Portáli.

v Bratislave 8,9,2019

Pre lepší online zážitok používame „cookies“. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, upravujeme reklamu a užívateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Viac o cookies